Đăng ký

Giải bài 88 trang 44 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau :

a) Nếu a là số thực thì a là số ... hoặc số ...

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng ...

Hướng dẫn giải

a) Nếu a là số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết đươc dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

shoppe