Đăng ký

Giải bài 90 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Thực hiện các phép tính:

Giải bài 90 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) \((\dfrac{9}{25}- 2.18) : ( 3\dfrac{4}{5} + 0,2 ) = (0,36 - 36) : (3,8 + 0,2)\)

= -35,64 : 4 = -8,91

b) \(\dfrac{5}{18} - 1,456 : \dfrac{7}{25} + 4,5 . \dfrac{4}{5} = \dfrac{5}{18} - 1,456 :0,28 + 4,5.0,8\)

\(\dfrac{5}{18} - 5,2 + 3,6 = \dfrac{5}{18}-1,6= \dfrac{5}{18} - \dfrac{8}{5}=\dfrac{-119}{90} = -1\dfrac{29}{90}\)