Đăng ký

Giải bài 89 trang 44 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Trong các câu sau đây câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực.

b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

c) Nếu a là số tự nhiên thì a không pải là số vô tỉ.

Hướng dẫn giải

- Các câu a) và c) đúng

- Câu b) sai vì ngoài số 0 ra, số vô tỉ cũng không là hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm.