Đăng ký

Giải bài 95 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính giá trị biểu thức:

Giải bài 95 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

A = -5,13 : \((5\dfrac{5}{28} - 1\dfrac{8}{9}.1,25 + 1\dfrac{16}{63})\)

    = -5,13 : \((5\dfrac{5}{28} - 2\dfrac{13}{36} + 1\dfrac{16}{63})\)

    = -5,13 : \([(5-2+1)+(\dfrac{5}{28}-\dfrac{13}{36}+\dfrac{16}{63})]\)

    = -5,13 : \((4 + \dfrac{1}{14})\) = -5,13 : \(\dfrac{57}{14}\)

    = -5,13.\(\dfrac{14}{57}\) = -1,26

Vậy A = -1,26

B = \((3\dfrac{1}{3}.1,9 + 19,5 : 4\dfrac{1}{3}).(\dfrac{62}{75}-\dfrac{4}{25})\)

   = \((\dfrac{10}{3}.\dfrac{19}{10}+\dfrac{39}{2}:\dfrac{13}{3}).(\dfrac{62}{75} - \dfrac{12}{75})\)

   = \((\dfrac{19}{3}+\dfrac{39}{2}.\dfrac{3}{13}).\dfrac{2}{3}\) = \(\dfrac{38}{9} + \dfrac{39}{13}.\dfrac{2}{3}\)

   = \(4\dfrac{2}{9} + 3 = 7\dfrac{2}{9}\)

Vậy B = \(7\dfrac{2}{9}\)

shoppe