Đăng ký

Giải bài 92 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Sắp xếp các số thực:

−3,2 ; 1 ; \(\dfrac{-1}{2}\) ; 7,4 ; 0 ; −1,5.

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

Hướng dẫn giải

a) -3,2 < -1,5 < \(\dfrac{-1}{2}\) < 0 < 1 < 7,4

b) Vì |3,2| = 3,2 ;          |1| = 1;              |\(\dfrac{-1}{2}\) | = \(\dfrac{1}{2}\)

Do đó : 0 < \(\dfrac{1}{2}\) < 1 < 1,5 < 3,2 < 7,4

Nên |0| < |\(\dfrac{-1}{2}\)| < |1| < |-1,5| < |-3,2| < |7,4|

shoppe