Đăng ký

Bài 9 trang 62 SGK Hình học 10

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) có góc \(A = 60^0, BC = 6\). Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Hướng dẫn giải

Sử dụng định lí sin, ta có:

 \({{BC} \over {\sin A}} = 2R\)

\(\Rightarrow R = {{BC} \over {2\sin A}} = {6 \over {2.\sin {{60}^0}}} = {6 \over {\sqrt 3 }} = 2\sqrt 3 \)