Đăng ký

Bài 6 trang 63 SGK Hình học 10

Đề bài

Tam giác \(ABC\) vuông ở \(A\) và có góc \(B = 30^0\). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \({\mathop{\rm cosB}\nolimits}  = {1 \over {\sqrt 3 }}\)       

B. \(\sin C = {{\sqrt 3 } \over 2}\)

C. \(\cos C = {1 \over 2}\)               

D. \(\sin B = {1 \over 2}\)

Hướng dẫn giải

Chọn C vì \({\mathop{\rm cosB}\nolimits}  = {{\sqrt 3 } \over 2}\)