Đăng ký

Bài 4 trang 63 SGK Hình học 10

Đề bài

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. \(\cos 45^0= \sin 45^0\)         

B. \(\cos 45^0 = \sin 135^0\)

C. \(\cos 30^0 = \sin 120^0\)           

D. \(\sin 60^0 = \cos 120^0\)

Hướng dẫn giải

Chọn D vì: \(\left\{ \matrix{\sin {60^0} > 0 \hfill \cr \cos {120^0} < 0 \hfill \cr} \right.\)