Đăng ký

Bài 7 trang 62 SGK Hình học 10

Đề bài

Chứng minh rằng với mọi tam giác \(ABC\), ta có  \(a = 2R\sin A; b = 2R\sin B ; \)\(c = 2R\sin C\), trong đó \(R\) là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\).

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng định lí sin: \({a \over {\sin A}} = {b \over {\sin B}} = {c \over {\sin C}} = 2R\)

Từ đó suy  ra: \(a = 2R\sin A; b = 2R\sin B; \)\(c = 2R\sin C\)

shoppe