Đăng ký

Bài 3 trang 63 SGK Hình học 10

Đề bài

Cho \(α\) là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin α < 0\)                                  

B. \(\cos α > 0\)

C. \(\tan α < 0\)                                  

D. \(\cot α > 0\)

Hướng dẫn giải

Chọn C  vì: Khi \(90^0< α < 180^0\) thì: \(\sin α > 0\) còn các giá trị lượng giác khác của \(α\) đều nhận giá trị âm.

shoppe