Đăng ký

Bài 9 trang 64 SGK Hình học 10

Đề bài

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:

a) \(\cos 35^0> \cos 10^0\)     

b) \(\sin 60^0 = \sin 80^0\)

c) \(\tan 45^0< \tan 60^0\)           

d) \(\cos 45^0 = \sin 45^0\)

Hướng dẫn giải

Vì \(35^0> 10^0\) nên \(\cos 35^0 < \cos 10^0\) 

Vậy A sai.