Đăng ký

Bài 8 trang 64 SGK Hình học 10

Đề bài

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\sin α = \sin (180^0– α)\)   

B. \(\cos α = \cos (180^0– α)\)

C. \(\tan α = \tan (180^0 – α)\)           

D. \(\cot α = \cot (180^0 – α)\)

Hướng dẫn giải

A đúng vì: Với hai góc bù sau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.

shoppe