Đăng ký

Bài 9 trang 62 - Sách giáo khoa Hóa 11

10,0 hecta khoai tây cần : 60,0 . 10 = 600kg nitơ

80,0kg \(NH_4NO_3\) có 28,0kg nitơ

100kg phân đạm có 97,5kg \(NH_4NO_3\) có \(\dfrac{28,0.97,5}{80,0}\) = 34,1kg nitơ

xkg phân đạm                                       có 600kg nitơ

x = 100. \(\dfrac{600}{34,1}\) = \(1,76.10^3 (kg)\)