Đăng ký

Bài 5 trang 62 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) \(N_2 + 3H_2 \xrightarrow[]{xt, t^0 ,p} 2NH_3\)

    \(NH_3 + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3\)

    \(NH_4NO_3 + NaOH \xrightarrow[]{t^0} NaNO_3 + NH_3 \uparrow + H_2O\)

    \(N_2 + O_2 \xrightarrow[]{t^0 cao} 2NO\)

    \(NO + \dfrac{1}{2} O_2 \rightarrow NO_2\)

   \(2NO_2 + H_2O + \dfrac{1}{2} O_2 \rightarrow 2HNO_3\)

   \(2HNO_3 \xrightarrow[]{t^0} 2NO_2 + H_2O + \dfrac{1}{2} O_2\)

b) \(2P + 3Ca \xrightarrow[]{t^0} Ca_3P_2\)

    \(Ca_3P_2 + 6HCl \rightarrow 3CaCl_2 + 2PH_3 \uparrow\)

    \(2PH_3 + 4O_2 \xrightarrow[]{t^0} P_2O_5 + 3H_2O\)

shoppe