Đăng ký

Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa Hóa 11

  Đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho :

a) tăng

          \(2 \overset{0}{P} + \dfrac{5}{2} O_2 \xrightarrow[]{t^0} \overset{+5}{P_2} O_5\)

b) giảm

          \( \overset{0}{P} + \dfrac{3}{2} H_2 \xrightarrow[]{t^0, xt} \overset{-3}{P} H_3\)