Đăng ký

Bài 1 trang 61 - Sách giáo khoa Hóa 11

Số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion :

Công thức \(NH_3\) \(NH_4^+\) \(NO_2^-\) \(NO_3^-\) \(NH_4HCO_3\)
Số oxi hóa    \(\overset{-3}{N}\)    \(\overset{-3}{N}\)     \(\overset{+3}{N}\)     \(\overset{+5}{N}\)        \(\overset{-3}{N}\)

 

\(P_2O_3\) \(PBr_5\) \(PO_4^{3-}\) \(KH_2PO_4\) \(Zn_3(PO_4)_2\)
       \(\overset{+3}{P}\)     \(\overset{+5}{P}\)    \(\overset{+5}{P}\)      \(\overset{+5}{P}\)         \(\overset{+5}{P}\)