Đăng ký

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học :

    \(Cu + 4HNO_3 \xrightarrow[]{t^0} Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 \uparrow + 2H_2O\)

  xmol

   \(Al + 6HNO_3 \xrightarrow[]{t^0} Al(NO_3)_3 + 3NO_2 \uparrow+ 3H_2O\)

  ymol

Ta có phương trình đại số :

Khối lượng hỗn hợp : 64x + 27y = 3,00             (1)

                                    2x + 3y = \(\dfrac{4,48}{22,4}\)               (2)

Suy ra : x = 0,026mol \(\Rightarrow\) %Cu = \(\dfrac{0,026.64.100}{3}\) = 55,47%

              y = 0,049mol \(\Rightarrow\) %Al = 44,53%