Đăng ký

Bài 4 trang 61 - Sách giáo khoa Hóa 11

Từ hiđro, clo, nitơ điều chế amoni clorua :

\(H_2 + Cl_2 \xrightarrow[]{t^0} 2HCl\)

\(N_2 + 3H_2 \xrightarrow[]{xt,t^0,p} 2NH_3\)

\(HCl + NH_3 \rightarrow NH_4Cl\)

shoppe