Đăng ký

Bài 9 trang 213 - Sách giáo khoa Hóa 11

Axit fomic có công thức cấu tạo : \(H-C=O\)

                                                             \( \overset{\backslash}{OH}\)

Trong công thức này còn có chứa nhóm chức addehit \(-CHO\).

Vì vậy, nó tham gia phản ứng tráng bạc.

\(HCOOH+2AgNO_3 + 4NH_3 + H_2O \xrightarrow[]{t^0} (NH_4)_2CO_3 +2NH_4NO_3 + 2Ag\downarrow\)

 

shoppe