Đăng ký

Bài 8 trang 213 - Sách giáo khoa Hóa 11

X là anđehit đơn chức nên phản ứng tráng bạc là: 

\(R-CHO + 2AgNO_3 + 3 NH_3 + H_2O \xrightarrow[]{t^0} RCOONH_4 + 2NH_4NO_3 + 2Ag\downarrow\)

Số mol Ag: \(\dfrac{2,16}{108}=0,02(mol)\)

Số mol \(RCHO = 0,01(mol)\)

Khối lượng mol phân tử của X: \(M=\dfrac{0,580}{0,01}=58(g/mol)\)

Vậy : R+29=58

               R=29

Công thức cấu tạo: \(C_2H_5-CHO \) ( anđehit propionic hay propanal)