Đăng ký

Bài 6 trang 213 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học: 

\(CH_2=CHCH_3 + H_2O \xrightarrow[]{H^+} CH_3-CH-CH_3\)                                               (1)

                                                              \(\overset{|}{OH}\)

\(CH_3-CH-CH_3 + CuO \rightarrow CH_3 - C - CH_3+ Cu + H_2O\)                          (2)

            \(\overset{|}{OH}\)                                          \(\overset{||}{O}\)

\(CH_2=CH-CH_3+Cl_2 \xrightarrow[]{t^o cao, 500^oC } CH_2=CH-CH_2Cl + HCl\)               (3)

\(CH_2=CH-CH_2Cl + NaOH \rightarrow CH_2=CH-CH_2OH+NaCl\)                 (4)

\(CH_2=CH-CH_2OH+ CuO \xrightarrow[]{t^0} CH_2=CH-CHO + Cu + H_2O\)              (5)