Đăng ký

Bài 4 trang 213 - Sách giáo khoa Hóa 11

\(2CH_3-COOH + CaCO_3 \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + H_2O + CO_2 \uparrow\)

\(2HCOOH + CaCO_3 \rightarrow (HCOO)_2Ca + H_2O + CO_2 \uparrow\)

Số mol axit axetic : \(n_1 = \dfrac{1}{60}\approx 0.017 (mol)\)

Số mol axit fomic : \(n_2 = \dfrac{1}{46}\approx 0.022 (mol)\)

Vì số mol hai axit không màu bằng nhau nên số mol \(CO_2\) thu được có thể tích khác nhau.

Ống thứ hai nhiều hơn ống thứ nhất.

Vì \(n_2 > n_1\) nên \(CO_2\) ở ống thứ hai nhiều hơn ống thứ nhất. Vì vậy, chúng ta chọn C