Đăng ký

Bài 2 trang 212 - Sách giáo khoa Hóa 11

Dùng \(Cu(OH)_2\) nhận ra glixerol và anđehit axetic.

với anđehit axetic thì \(Cu(OH)_2\) tạo kết tủa đỏ gạch khi nóng :

\(CH_3-CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow[]{t^0} CH_3COOH + Cu_2O \downarrow+2H_2O\)

Tạo ra kết tủa đỏ gạch : \(Cu_2O\).

với glixerol thì \(Cu(OH)_2\) tạo dung dịch xanh thẫm đồng (II) glixerat.

\(2C_3H_5(OH)_3+​​Cu(OH)_2 \xrightarrow[]{t^0} [C_3H_5(OH)_2O]_2Cu+2H_2O\)

Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ.

Còn lại là ancol etylic

shoppe