Đăng ký

Bài 1 Trang 212 Sách giáo khoa hóa 11

Điền Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Anđêhit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa .                                                             Đ

b) Anđêhit là hợp chất lưỡng tính.                                                                                   S

c) Khi tác dụng với hidro có xúc tác Ni, Anđêhit chuyển thành ancol bậc I.                    Đ

d) Axit axetic tác dụng được với dung dịch bazơ, oxit bazơ, muối cacbonat                  Đ

và kim loại đứng trước hidrotrong dãy hoạt động hóa học của các kim loại.

e) Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II thu được xeton.                                              Đ

g) Trong công nghiệp, axeton được tổng hợp từ cumen.                                               Đ