Đăng ký

Bài 86 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7};\)               b) \(\frac{3}{4}:x=\frac{1}{2}\).

Hướng dẫn giải

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết

a)  Từ \(\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7}\) suy ra x = \(\frac{4}{7}:\frac{4}{5}=\frac{4}{7}.\frac{5}{4}=\frac{5}{7}\) ;

b) Từ \(\frac{3}{4}:x=\frac{1}{2}\) suy ra x = \(\frac{3}{4}:\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.\frac{2}{1}=\frac{3}{2}\) .

shoppe