Đăng ký

Giải bài 85 trang 43 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Hướng dẫn giải

    Ta có: \( \dfrac{6}{35}= \dfrac{1.6}{5.7}= \dfrac{2.3}{5.7}\)

   Từ đó ta có thể tìm được 8 cách viết sau: 

   \( \dfrac{6}{35}= \dfrac{1}{5}. \dfrac{6}{7}= \dfrac{1}{5}: \dfrac{7}{6};\)

   \( \dfrac{6}{35}= \dfrac{1}{7}. \dfrac{6}{5}= \dfrac{1}{7}: \dfrac{5}{6};\)

   \( \dfrac{6}{35}= \dfrac{2}{5}. \dfrac{3}{7}= \dfrac{2}{5}: \dfrac{7}{3};\)

   \( \dfrac{6}{35}= \dfrac{2}{7}. \dfrac{3}{5}= \dfrac{2}{7}: \dfrac{5}{3};\)

   

   \( \dfrac{6}{35}= \dfrac{6}{7}.\dfrac{1}{5}= \dfrac{7}{6}: \dfrac{1}{5};\)

   \( \dfrac{6}{35}= \dfrac{6}{5}.\dfrac{1}{7}= \dfrac{5}{6}:\dfrac{1}{7}\)

   \( \dfrac{6}{35}= \dfrac{3}{7}.\dfrac{2}{5}= \dfrac{7}{3}: \dfrac{2}{5}\)

   \( \dfrac{6}{35}= \dfrac{3}{5} .\dfrac{2}{7} = \dfrac{5}{3}: \dfrac{2}{7};\)

   

shoppe