Đăng ký

Giải bài 87 trang 43 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Tính giá trị biểu thức sau:

 

b) So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp.

c) So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận.

Hướng dẫn giải

   

 Trong mỗi trường hợp số chia lần lượt: bằng 1, nhỏ hơn 1, lớn hơn 1. 

   Vì \(1=1\)\( 1> \dfrac{3}{4}; 1< \dfrac{5}{4};\)

  Trong mỗi trường hợp, giá trị tìm được lần lượt bằng số bị chia, lớn hơn số chia, nhỏ hơn số bị chia. 

   Vì \( \dfrac{2}{7}=\dfrac{2}{7};\dfrac{8}{21}>\dfrac{6}{21}=\dfrac{2}{7};\dfrac{8}{35}<\dfrac{10}{35}=\dfrac{2}{7}.\)

    Kết luận: 

  Trong phép chia các phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương.

  Nếu số chia bằng 1 thương bằng số bị chia. 

 Nếu số chia nhỏ hơn 1 thì thương lớn hơn số bị chia. 

 Nếu số chia lớn hơn 1 thì thương nhỏ hơn số bị chia. 

 

shoppe