Đăng ký

Bài 81 trang 38 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

 Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính;

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

a) \(14,61 - 7,15 + 3,2\);

b) \(7,56 . 5,173\);

c) \(73,95 : 14,2\)

d) \({{21,73.0,815} \over {7,3}}\)

Ví dụ: Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức:

\(A = {{17,68 \cdot 5,8} \over {8,9}}\)

Cách 1: \(A \approx {{18 \cdot 6} \over 9} = 12.\)

Cách 2: \(A \approx {{102,544} \over {8,9}} \approx 11,521797 \approx 12\)

Hướng dẫn giải

a) \(B = 14,61 - 7,15 + 3,2\)

Cách 1: \(B ≈ 15 - 7 + 3 = 11\)

Cách 2: \(B = 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11\)

Hai kết quả tìm được theo hai cách bằng nhau.

b) \(C =7,56 . 5,173\)

Cách 1: \(C ≈ 8 . 5 = 40\)

Cách 2: \(C = 7,56 . 5,173 = 39,10788 ≈ 39\)

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

c) \(D=73,95 : 14,2\)

Cách 1: \(D ≈ 74 : 14 = 5,2857 ≈ 5\)

Cách 2: \(D = 73,95 : 14,2 = 5,207746 ≈ 5\)

Hai kết quả tìm được theo 2 cách bằng nhau.

d) \(E = {{21,73.0,815} \over {7,3}}\)

Cách 1: \(E \approx {{22.1} \over {7}}=3,1428 \approx 3\)

Cách 2: \(E = {{21,73.0,815} \over {7,3}} = {{17,70995} \over {7,3}} = 2,42620\)\( \approx 2\)

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

Nhận xét: Hai cách làm cho ta hai kết quả xấp xỉ nhau, nhưng cách 2 cho ta kết quả với độ chính xác cao hơn, cách 1 lại có thể tính nhẩm dễ dàng hơn.

shoppe