Đăng ký

Giải bài 77 trang 37 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau

a) 495.52 ;     b) 82,36.5,1 ;     c) 6730 : 48

Hướng dẫn giải

a) 495.52 \(\approx\) 500.50 \(\approx\) 25000

Tích phải tìm có 5 chữ số và xấp xỉ 25000

b) 82,36.5,1 \(\approx\) 80.5 \(\approx\) 400

Tích phải tìm có 3 chữ số và xấp xỉ 400

c) 6730 : 48 \(\approx\) 7000 : 50 \(\approx\) 140

Thương phải tìm xấp xỉ 140