Đăng ký

Giải bài 81 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

Giải bài 81 trang 38 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Cách 1:  14,61 - 7,15 + 3,2 ≈ 15 - 7 +3 ≈ 11

   Cách 2:  14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11

b) Cách 1 : 7,56.5,173 ≈ 8,5 ≈ 40

    Cách 2: 7,56.5,173 = 39,10788 ≈ 39

c) Cách 1 : 73,95 :14,2 ≈ 74 : 14 ≈ 5

    Cách 2 : 73,95 : 14,2 ≈ 5

d) Cách 1 : \(\dfrac{21,73.0,815}{7,3} \approx \dfrac{22.1}{7} \approx 3\)

    Cách 2 : \(\dfrac{21,73.0,815}{7,3} \approx 2\)

shoppe