Đăng ký

Giải bài 76 trang 37 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

  Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là 76324753 người trong đó có 3695 cụ từ 100 tuổi trở lên

  Em hãy làm tròn các số 76324753 và 3695 đến hàng chục hàng trăm, hàng nghìn.

Hướng dẫn giải

- Làm tròn số 76324753

    Đến hàng chục là 7634750 

    Đến hàng trăm là 7634800 

    Đến hàng chục là 7632500

- Làm tròn số 3695

    Đến hàng chục là 3700 

    Đến hàng trăm là 3700 

    Đến hàng nghìn là 4000