Đăng ký

Giải bài 74 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hết học kì I điểm Toán của bạn Cường như sau :

    Hệ số 1: 7, 8, 6, 10

    Hệ số 2: 7, 6, 5, 9

    Hệ số 3: 8

Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

Hướng dẫn giải

Điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường là :

\(\dfrac{(7+8+9+10)+(7+6+5+9).2 + 8.3}{15} = \dfrac{109}{15} = 7,2(6) \approx 7,3\)