Đăng ký

Bài 8 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là \(70^{\circ}\), nhưng không đối đỉnh.

Hướng dẫn giải

Có thể vẽ như sau:

Vẽ đường thẳng xx'. Trên x'x lấy điểm O.

Vẽ \(\widehat{xOy}=70^{\circ}\) và \(\widehat{x'Oy'}=70^{\circ}\) (hình a).

Hoặc vẽ \(\widehat{xOy}=70^{\circ}\).

Từ O vẽ tia Ox' bất kì (không phải là tia đối của Ox, Oy).

Vẽ \(\widehat{x'Oy'}=70^{\circ}\) (hình b).

shoppe