Đăng ký

Giải bài 5 trang 82 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 a) Vẽ góc ABC có đo bằng 56\(^0\).

b) Vẽ góc ABC' kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC'.

c) Vẽ góc C'BA' kề bù với góc ABC'. Tính số đo của góc C'BA'.

Hướng dẫn giải

a) Trên hình bên ta vẽ góc ABC = 56\(^0\)

b) Vẽ tia BC' là tia đối của tia BC

Ta có \(\widehat{ABC'}\) = 180\(^0\) - \(\widehat{ABC}\)

                     = 180\(^0\) - 56\(^0\) = 124\(^0\)

c) Vẽ tia BA' là tia đối của tia BA

Ta có \(\widehat{C'BA'}\) = \(\widehat{CBA}\) ( đối đỉnh )

Do \(\widehat{CBA}\) = 56\(^0\) nên \(\widehat{C'BA'}\) = 56\(^0\)