Đăng ký

Giải bài 7 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Ba đường thẳng xx', yy', zz' cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Các cặp góc bằng nhau : 

\(\widehat{O_1}\) = \(\widehat{O_4}\) , \(\widehat{O_2}\) = \(\widehat{O_5}\) , \(\widehat{O_3}\) = \(\widehat{O_6}\)

\(\widehat{xOz}\) = \(\widehat{x'Oz'}\) ; \(\widehat{yOx'}\) = \(\widehat{y'Ox}\)

  \(\widehat{zOy'}\) = \(\widehat{z'Oy}\) ; 

\(\widehat{xOx'} \) = \(\widehat{yOy'}\) = \(\widehat{zOz'}\) ( = \(180^0C\) )

shoppe