Đăng ký

Giải bài 6 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47\(^0\). Tính số đo các góc còn lại

Hướng dẫn giải

Ta có \(\widehat{AOB}\) = \(47^0\)

\(\widehat{A'OB'}\) = \(\widehat{AOB}\)  (đối đỉnh)

Nên \(\widehat{A'OB'}\) = \(47^0\)

\(\widehat{AOB'}\) = \(180^0 - \widehat{AOB}\)

          = \(180^0 -47^0\) = 133\(^0\)

\(\widehat{A'OB}\) = \(\widehat{AOB'}\) (đối đỉnh)

Nên \(\widehat{A'OB}\) = 133\(^0\)