Đăng ký

Giải bài 4 trang 82 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ góc xBy có số đo bằng 60\(^0\). Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ ?

Hướng dẫn giải

 Góc đối đỉnh với \(\widehat{xBy}\) là góc \(\widehat{x'By'}\)

Vì \(\widehat{xBy}\) và \(\widehat{x'By'}\) là hai góc đối đỉnh nên:

  \(\widehat{xBy}\) = \(\widehat{x'By'}\) = 60\(^0\)

Vậy \(\widehat{x'By'}\) = 60\(^0\)