Đăng ký

Bài 78 trang 98 SGK Toán 9 tập 2

Đề bài

Chân một đống cát trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi là \(12 m\). Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn giải

+) Dựa vào chu vi hình tròn tìm bán kính hình tròn đó: \(R=\frac{C}{2\pi}.\)

+) Diện tích hình tròn bán kính \(R\) là: \(S=\pi R^2.\)

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết thì \(C = 2πR = 12m\Rightarrow R =\frac{12 }{2\pi } = \frac{6 }{\pi }\).

Diện tích phần mặt đất mà đống cát chiếm chỗ là:

            \(S = π. R^2\) =\( π\) \(\left ( \frac{6}{\pi } \right )^{2}\) = \(\frac{36}{\pi }\) \(≈ 11,5\) (\(m^2\))

shoppe