Đăng ký

Bài 7 trang 89 - sách giáo khoa Hóa 12

a. Tính khử giảm dần: \(Zn>Fe>Ni>H>Fe^{2+}>Hg>Ag\)

    Tính oxi hóa tăng dần: \(Zn^{2+}>Fe^{2+}>Ni^{2+}>H^+> Fe^{3+}>Hg^{2+}>Ag^+\)

b. Tính khử giảm dần: \(I^->Br^->Cl^->F^-\)

     Tính oxi hóa tăng dần:  I < Br < Cl < F

shoppe