Đăng ký

Bài 4 trang 89 - sách giáo khoa Hóa 12

   Để loại tạp chất \(CuSO_4\) phải chọn kim loại sao cho chỉ chuyển \(CuSO_4\) thành \(Cu \downarrow\) và không sinh thêm muối mới. Nên phải dùng phương pháp thủy luyện và kim loại đó là Fe:

                                    \(Fe+CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu\downarrow\)

                                    \(Fe+ Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+}+ Cu\downarrow\)