Đăng ký

Bài 5 trang 89 - sách giáo khoa Hóa 12

\(Fe+2FeCl_3 \rightarrow 3FeCl_3\)

\(Fe+CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu\downarrow\)

\(Fe + Pb(NO_3)_2 \rightarrow Fe(NO_3)_2 + Pb\)

\(Fe+2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\)

\(Fe + 4HNO_3 \rightarrow Fe(NO_3)_3 + NO +2H_2O\)

\(2Fe+6H_2SO_4{đặc nóng} \rightarrow Fe_2(SO_4)_3+3SO_2+6H_2O\)

   Phản ứng tạo muối Fe(II) là 4 phản ứng.

Vì vậy, chúng ta chọn B