Đăng ký

Bài 7 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. phenol ;         B. etanol

C. đimetyl ete ;         D. metanol

Hướng dẫn giải

Các chất :

\(C_6H_5-OH\)\(C_2H_5-OH\)\(CH_3-O-CH_3\)\(CH_3OH\).

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là: 

\(C_6H_5-OH\) do liên kết H mạnh nhất. Vì vậy, chúng ta chọn A