Đăng ký

Bài 1 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử \(C_4H_9Cl\); các ancol mạch hở có công thức phân tử \(C_4H_{10}O\), \(C_4H_8O\).

Hướng dẫn giải

Dẫn xuất có công thức: \(C_4H_9Cl.\)

Công thức cấu tạo: 

\(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2Cl\)

                                      butyl clorua

Các đồng phân: 

\(CH_3-CH_2-CH-CH_3\)

                          \(\overset{\mid}{Cl}\)  sec-butyl clorua

\(CH_3-CH-CH_2-Cl\)

             \(\overset{\mid}{CH_3}\)       isobutyl clorua

            \(\overset{Cl}{\mid}\)

\(CH_3-C-CH_3\)  

          \(\overset{\mid}{CH_3}\)      tert-butyl clorua

Các ancol mạch hở: \(C_4H_{10}O.\)

\(CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH\)

ancol butylic

\(CH_3-CH_2-CH-CH_3\)

                        \(\overset{\mid}{OH}\)

ancol sec-butylic

\(CH_3-CH-CH_2-OH\)

            \(\overset{\mid}{CH_3}\)  ancol isobutylic

            \(\overset{OH}{\mid}\)

\(CH_3-C-CH_3 \) ancol tert-butylic

          \(\overset{\mid}{CH_3}\)

Với \(C_4H_8O\)\(CH_2=CH-CH_2-CH_2-OH;\)            \(CH_3-CH=CH-CH_2-OH\)

\(CH_2=C-CH_2-OH;\)                                                \(CH_2=CH_2-CH-CH_3\)

          \(\overset{\mid}{CH_3}\)                                                                                               \(\overset{\mid}{OH}\)