Đăng ký

Bài 4 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

    Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các câu sau:

a) Hợp chất \(C_6H_5- CH_2-OH\) không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro.

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Hướng dẫn giải

Ghi Đ ( Đúng) hoặc S ( Sai) vào ô trống cạnh các câu sau: 

a) Hợp chất \(C_6H_5-CH_2-OH\) không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc loại ancol thơm.             Đ

b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước                                                                                        Đ

c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro.                                                          Đ

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.                 Đ

e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH  tạo thành muỗi tấn                        Đ

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ sự hòa tan bình thường.                                                         S

h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.                                                                             S