Đăng ký

Bài 5 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Hướng dẫn giải

a) \(2CH_4 \xrightarrow[]{1500^0C} CH \equiv CH + 3H_2 \)                                                (1) 

\(CH \equiv CH + H_2 \xrightarrow[]{Pd/PbCO_3} CH_2=CH_2\)                                       (2)

\(CH_2=CH_2 + H_2O \xrightarrow[]{H_2SO_4,t^0}C_2H_5OH\)                                        (3)

\(C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow[]{enzim} CH_3COOH + H_2O\)                                   (4)

b) \(C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow[]{Fe,t^0} C_6H_5Br+HBr\)                                           (1)

\(C_6H_5Br + 2NaOH dư \xrightarrow[]{p,t^0} C_6H_5ONa + NaBr + H_2O\)                (2)

\(C_6H_5Na + CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_5OH\downarrow +NaHCO_3\)                     (3)

\(C_6H_5OH + 3Br_2 \xrightarrow[]{H_2SO_4 đặc } C_6H_2Br_3OH\downarrow +3HBr\)                       (4)