Đăng ký

Bài 6 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Hướng dẫn giải

a) \(C_2H_5OH + Na \rightarrow C_2H_5ONa + \dfrac{1}{2}H_2\)

       xmol                                          \( \dfrac{x}{2}\) mol

     \(C_6H_5OH + Na \rightarrow C_6H_5ONa + \dfrac{1}{2}H_2\)

       ymol                                           \( \dfrac{y}{2}\) mol

\(C_6H_5OH + 3Br_2 \xrightarrow[]{H_2SO_4 đặc} C_6H_2Br_3OH \downarrow + 3HBr\)

    94g                                         331g

b) Số mol phenol bằng số mol kết tủa : \( \dfrac{19,86}{331}=0,06(mol)\)

Số gam phenol:

\(0,06.94=5,64(g)\)

\( \dfrac{x}{2}\)+\( \dfrac{y}{2}\)=\( \dfrac{3,36}{22,4}\)\(\Leftrightarrow x+ y = 0,3\)

Phenol có \(ymol = 0,06(mol)\)

Số mol etanol \(x= 0,3-0,06=0,24(mol)\)

Số gam etanol: \(0,24.46=11,04(g)\)

Khối lượng hỗn hợp ban đầu : \(11,04+5,64=16,68(g)\)

%etanol = \( \dfrac{11,04.100}{16,68}=66,2\)%

%phenol=\(33,8\)%