Đăng ký

Bài 3 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hóa học của phản ứng (nếu xảy ra) giữa ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hiđroxit, nước brom, dung dịch \(HNO_3\).

Hướng dẫn giải

a) Với etanol:

\(C_2H_5OH + Na \rightarrow C_2H_5ONa + \dfrac{1}{2}H_2 \uparrow\)

\(C_2H_5OH + NaOH \rightarrow \) không xảy ra phản ứng.

\(C_2H_5OH + Br_2 \rightarrow \)  không xảy ra phản ứng.

\(C_2H_5OH + HNO_3 \xrightarrow[]{t^0} C_2H_5NO_3 + H_2O\)

b) với phenol:

\(C_6H_5OH + Na \rightarrow C_6H_5ONa + \dfrac{1}{2}H_2\uparrow\)

\(C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O\)

\(C_6H_5OH + 3Br_2(dd) \rightarrow C_6H_5(Br)_3OH + 3HBr\)

\(C_6H_5OH + 3HNO_3 \rightarrow C_6H_2(NO_2)_3OH + 3H_2O\)