Đăng ký

Bài 2 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch \(NaOH + C_2H_5OH\) đun nóng.

Hướng dẫn giải

\(C_2H_5Br + NaOH \xrightarrow[]{t^0 cao} C_2H_5OH + NaBr\)

\(C_2H_5Br + NaOH \xrightarrow[]{C_2H_5OH, t^0} C_2H_4 + NaBr + H_2O\)

shoppe