Đăng ký

Bài 6 trang 50 SGK Đại số 10

Đề bài

Xác định tọa độ đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol \(y = ax^2+ bx + c.\)

Hướng dẫn giải

Áp dụng phần kiến thức về đồ thị hàm số trang 44 - sgk đại số 10 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Hoành độ đỉnh của hàm số \(y = ax^2+ bx + c\) là \({x_I} =  - \frac{b}{{2a}}.\)

\( \Rightarrow \) Tọa độ đỉnh \(I \left( {{ - b} \over {2a}} ; \,   {{ - \Delta } \over {4a}}\right).\)

Trục đối xứng của đồ thị hàm số là:  \(x = {{ - b} \over {2a}}.\)

shoppe