Đăng ký

Bài 3 trang 50 SGK Đại số 10

Đề bài

Thế nào là hàm số chẵn? Thế nào là hàm số lẻ? 

Hướng dẫn giải

Cho hàm số \(y = f(x)\) có tập xác định \(D\)

Nếu \(∀x ∈ D\), ta có \(-x ∈ D\) và \(f(-x) = f(x)\) thì \(f(x)\) là hàm số chẵn trên \(D.\)

Nếu \(∀x ∈ D\), ta có \(-x ∈D\) và \(f(-x) = -f(x)\) thì \(f(x)\) là hàm số lẻ trên \(D.\)